ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έγκριση πρόσληψης 5 ατόμων

0

 


 

Εκδόθηκε απόφαση από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους από το Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Καλαμάτας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ» με πέντε φυσικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Επιχείρησης. Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

1. 1 Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, έργο του οποίου είναι η κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου καθώς και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, συνεργαζόμενος και με τα στελέχη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
2. 1 Φαρμακοποιός ΠΕ, στο Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας έργο του οποίου είναι η κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου, να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής φροντίδας σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους ασθενείς, Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και να ελέγχει τις δωρεές φαρμάκων που δέχεται το Δημοτικό Ιατρείο, ούτως ώστε να παρέχονται σωστά στους ωφελούμενους
3. 1 ιατρός εργασίας, έργο του οποίου θα είναι να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (ΦΑΡΙΣ) και στους εργαζόμενους είτε γραπτά είτε προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την Επιχείρηση για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων σε αυτή
4. 1 τεχνικός ασφαλείας, έργο του οποίου θα είναι να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (ΦΑΡΙΣ) και στους εργαζόμενους είτε γραπτά είτε προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
5. 1 ηχολήπτης ΠΕ ή ΤΕ, έργο του οποίου θα είναι να παρέχει υπηρεσίες στις εκδηλώσεις/δραστηριότητες της Επιχείρησης που συνεπάγονται αξιόλογη ηχητική κάλυψη, είτε αυτές είναι τακτικές (ετήσιες ή άλλες) είτε είναι έκτακτες. Επίσης θα συμμετέχει σε συσκέψεις με αντικείμενο την αξιολόγηση προσφορών και τη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιών του.

Comments are closed.