ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση συγκομιδής για τα οινάμπελα

0

 

 


 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4201/100005/12/9/2016 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, καλούνται οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα για το έτος 2016, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr Η περίοδος υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής άρχισε την 12η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την 30ή Νοεμβρίου 2016, οπότε η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2016.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δε θα υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά την περίοδο που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων μέτρων (π.χ. πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων).

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής (30/11/2016), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα, 2ο όροφος, γραφεία 213 & 212, τηλ. 27213 61213 & 27213 61238 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου τηλ. 27230 22151.

 

Leave a Reply