ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

0

 

 


Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι Ευρωπαίοι

που εφιστούν την προσοχή στους Έλληνες!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ

ΟΡΑΤΟΣ είναι  πλέον ο κίνδυνος για την περιφέρεια Πελοποννήσου να πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν διατεθεί μέσω ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που έπρεπε να είχε γίνει μέχρι το τέλος του 2015. Στη συνέχεια, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, πριν από μερικές ημέρες δηλαδή, με κρατικά ωστόσο χρήματα αυτή τη φορά, κάτι που επίσης δεν συνέβη. Και μέσα σε όλα, λόγω της καθυστέρησης  ΠΕΣΔΑ έντονος είναι ο προβληματισμός αναφορικά με την εξασφάλιση των χρημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση .

Ρίχνοντας κι άλλο λάδι στην φωτιά της κόντρας που έχει με την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική» Δήμητρα Λυμπεροπούλου, η οποία είναι και σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, φέρνει στη δημοσιότητα δύο επιστολές γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απευθύνονται στον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Σ’ αυτές όπως δηλώνει η κα. Λυμπεροπούλου φωτογραφίζεται η κατάσταση που επικρατεί με την διαχείριση των απορριμμάτων και στην περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στην Ελλάδα η οποία μετά από αυτή την επιστολή είναι εκτεθειμένη.

«Είναι πλέον φανερό ότι ανοίγει τεράστιο θέμα,  τόσο για τις μέχρι πρότινος ακολουθούμενες πολιτικές στη διαχείριση των αποβλήτων, όσο και για τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στη σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Με πιθανότερες συνέπειες να τεθεί θέμα συμβατότητας των νέων ΠΕΣΔΑ με το εθνικό σχέδιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να τεθεί θέμα απόσυρσης και αναμόρφωσης των προτεραιοτήτων της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται στην έγκαιρη υλοποίηση υποδομών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων. Να τεθεί θέμα επιστροφής χρηματοδοτήσεων που διατέθηκαν σε έργα που θα θεωρηθούν ασύμβατα με τις πολιτικές της ΕΕ» δηλώνει η Δήμητρα Λυμπεροπούλου και επισημαίνει πως η  Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλήσει καθαρά για την εγκυρότητα ή μη  της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ και η διυπουργική να εξηγήσει για ποιο λόγο συναινεί και υποτάσσεται  στα οικονομικά και πολιτικο-αυτοδιοικητικά συμφέροντα, που εξυπηρετούνται από την ακύρωση του νέου εθνικού σχεδίου και, κυρίως, από τη λογική της δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών.

Στις επιστολές προς τον πρέσβη Ανδρέα Παπασταύρου,  μεταξύ άλλων οι γενικοί διευθυντές Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, αλλά και Περιβάλλοντος Walter Deffaa και Daniel Calleja, ξεκαθαρίζουν πως  «όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων [εργοστάσια μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και μονάδες αποτέφρωσης] που αναμένεται να λειτουργούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Επίσης, πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν τον σωστό συνδυασμό οικονομικών μέσων και μέτρων πολιτικής, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων να ανέβουν σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης αποβλήτων και να απομακρυνθούν από την τρέχουσα εξάρτηση από την υγειονομική ταφή και τις λύσεις στο τελικό στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων.
Στο κοινό αυτό έγγραφο ξεκαθαρίζεται ότι «σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, «χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κυρίως για μη ανακτήσιμα επικίνδυνα απόβλητα) και χρηματοδότηση νέων

εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων.»

Έτσι οι γενικοί διευθυντές εφιστούν την προσοχή  στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, η οποία επηρεάζει τις αναγκαίες επενδύσεις στην Ελλάδα.

«Καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε εκπληρωθεί η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με τα απόβλητα κατά την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή των προγραμμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα, συμφωνήθηκαν σχέδια δράσης. Στα εν λόγω σχέδια δράσης προβλέπονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, οι υπεύθυνοι φορείς και οι προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Οι μη εκπληρωθείσες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η μη εμπρόθεσμη εκπλήρωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για τα σχετικά προγράμματα ή τις. σχετικές προτεραιότητες. Σας καλούμε να επιληφθείτε της εν λόγω κατάστασης, ως ζήτημα προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη θέσπιση των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2020 σχετικά με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ειδικότερα την υποχρέωση διασφάλισης της χωριστής συλλογής» επισημαίνεται στο έγγραφο.

 

 

 

Leave a Reply