ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αργολίδα: διεθνής διαγωνισμός για στηθαία ασφαλείας στους δρόμους

0

 

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας. Οι προσφορές θα αφορούν τη συνολική ποσότητα και όλα τα υπό προμήθεια είδη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 399.994,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.

 

Leave a Reply