ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

0

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 15-11-2016 απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 3ης Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου: Λογιστική ΙΙ.

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2-22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του

Πανεπιστημίου: uop.gr /Ανακοινώσεις/Θέσεις Εργασίας).

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) σε δύο (2)

αντίτυπα.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων [σε

έντυπη μορφή (1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word) ].

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα [σε έντυπη μορφή

(1 φορά) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word )].

5. Ένα (1) αντίγραφο ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή/αρχείο MicrosoftWord).

 

 πηγή: flynews.gr

394 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply