ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι πρέπει να ξέρουν οι δημότες της Καλαμάτας για τα τέλη που θα πληρώσουν το 2017

0

Μέσα σε όλα τα αυξημένα έξοδα και τους φόρους, οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι και με τα δημοτικά τέλη, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο που αφορά στην ενημερότητα οφειλών,  πρέπει να είναι τακτοποιημένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού της καταβολής τους, προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει οποιασδήποτε μορφής άδεια. Ο Δήμος Καλαμάτας, ενημερώνοντας τους πολίτες για της υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα τέλη, τους καλεί να δηλώσουν οποιαδήποτε μεταβολή έγινε στο αντικείμενο που φορολογούνται για την τακτοποίηση της φορολογικής τους μερίδας και για κάθε νέα σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή αλλαγή σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ρεύματος στη ΔΕΗ, ο ιδιοκτήτης να προσκομίζει συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή άδεια οικοδομής ή πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθώς και τον αριθμό παροχής.

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι υπόχρεοι στην καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, αλλά και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων σύμφωνα με το Νόμο, οφείλουν να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση, σε περίπτωση που θα γίνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αύξηση ή μείωση του εμβαδού της οικίας ή του καταστήματός τους.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται, εκτός από το αναλογούν τέλος και πρόστιμο, στην πρώτη μεν περίπτωση ίσο με το οφειλόμενο τέλος, στη δεύτερη περίπτωση, ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη δηλωθείσα επιφάνεια.
Απαλλαγές, παρέχονται σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑμεΑ.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, είναι: φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ και του εκκαθαριστικού σημειώματος και επιπλέον για τρίτεκνους-πολύτεκνους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τα ΑμεΑ, πρέπει να προσκομίσουν απόφαση ΚΕ.Π.Α.
Επίσης, απαλλαγή σε ποσοστό 20% έχουν οι δημότες που κάνουν πιστοποιημένη χρήση οικιακών κάδων κοµποστοποίησης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην αρχή κάθε έτους.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, οφείλουν να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση για την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση, καθώς και εκείνοι, για τους οποίους έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσής τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Δήμο δήλωση ΤΑΠ, εντός διμήνου από τη μεταβολή.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΤΑΠ για οικόπεδα, ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ο υπόχρεος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλομένου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

 ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση κοινοχρήστων χώρων, όπως πεζοδρομίων, πλατειών και αιγιαλού, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια πριν τη χρήση, αφού καταβάλουν το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Ειδικότερα, για τις άδειες πραγματοποίησης οικοδομικών εργασιών, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση των εργασιών.
Τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται ανά περιοχή σε 6 κατηγορίες και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο σε περισσότερες από μια περιοχές, ισχύει για το σύνολο των τ.μ. κατάληψης η υψηλότερη τιμή κατηγορίας.
Οι άδειες ποσού έως και 100 ευρώ εξοφλούνται εφάπαξ.
Για τις υπόλοιπες άδειες προκαταβάλλεται ποσοστό 30% και για το υπόλοιπο ποσό οι δόσεις διαμορφώνονται ως εξής:
• από 101 έως 1.000 ευρώ, τρεις διμηνιαίες δόσεις
• από 1.001 έως 2.000 ευρώ, τέσσερις διμηνιαίες δόσεις
• από 2.001 ευρώ και πάνω, πέντε διμηνιαίες δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης, την 31η Οκτωβρίου 2017.
Οι διάδρομοι μεταξύ των καθισμάτων και των εμπορευμάτων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρώνται κανονικά στα τ.μ. κοινοχρήστου χώρου ως κατάληψη, ενώ ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη γραμμή πλάτους 5 εκ. από τους καταστηματάρχες.
Ο κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται μόνον για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, περιπτέρων, έκθεση εμπορευμάτων, διενέργεια εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαφημίσεων προϊόντων περιορισμένης διάρκειας, χρήση από μικροπωλητές ή πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών. Κάθε άλλη χρήση ή παρέμβαση χωρίς την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου είναι παράνομη, ενώ οι χρήστες των χώρων είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό και την ευπρεπή παρουσία τους. Η μη τήρηση των εν λόγω όρων αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας χωρίς υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων και σε περιπτώσεις παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων επιβάλλονται πρόστιμα.

 ΤΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
Οι υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εκδιδομένων λογαριασμών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. οφείλουν να το αποδίδουν στο Ταμείο του Δήμου, όπως και οι υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων.
Για τη μη υποβολή δήλωση ή την ανακριβή δήλωση, την εκπροθέσμη δήλωση ή την ελλιπή ή εκπροθέσμη καταβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. και του τέλους παρεπιδημούντων, ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιμο ίσο προς το 2% του τέλους, για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι ποσού ίσου προς το αναλογούν τέλος.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να ενεργήσουν κάθε είδους διαφήμιση είναι υποχρεωμένοι πριν διαφημίσουν οτιδήποτε, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 27213-60738, 60739-60741-60745.

Leave a Reply