ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με κοινή τουριστική ταυτότητα μπορεί να προχωρήσει μπροστά τουριστικά η Πελοπόννησος!

0

Την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας τουριστικής και αναπτυξιακής ταυτότητας για την Πελοπόννησο και παράλληλα της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων με την αναπτυξιακή διαδικασία φορέων, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, χαρακτήρισαν ως επιτακτική, οι συμμετέχοντες σε ειδική εκδήλωση που έγινε στον Πύργο.
Ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε στην σπουδαιότητα της ανάπτυξης διατομεακών συνεργασιών μεταξύ του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα καθώς και της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού στρατηγικού τουριστικού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, με στοχευμένες ενέργειες και τακτικό προγραμματισμό που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αύξηση της τουριστικής ζήτησης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τουριστικής δραστηριότητας, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.
Όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη που έγινε μεταξύ του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και των Τοπικών Συλλογικών Επαγγελματικών Φορέων, η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ικανού και αποτελεσματικού σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ θεωρείται αναγκαία πλέον και ένα μεγάλο ζητούμενο για την Πελοπόννησο στο σύνολό της.

foto
Έμφαση, δόθηκε στην ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη στήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας και του σύγχρονου πολιτισμού, ενώ αναφορά έγινε στη διασύνδεση του τουρισμού και του αγροτοδιατροφικούτομέα, με στραμμένο πάντα το νου στο περιβάλλον, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες,  που προϋποθέτουν πολιτικές οριζόντιας οργάνωσης των πολιτιστικών στοιχείων και τουριστικών πόρων της κάθε περιοχής, υπό τη μορφή πολιτιστικών διαδρομών και κάθετης οργάνωσης με ένταξη των πολιτιστικών αυτών διαδρομών σε διάφορες αλυσίδες προϊόντων και υπηρεσιών. Σημαντική επίσης, κρίθηκε από όλους η αναγκαιότητα ανάπτυξης πολιτικών εκπαίδευσης των εργαζομένων και των επιχειρηματιών του ξενοδοχειακού τομέα και η ανάπτυξη διευρυμένων πολιτικών απασχόλησης στον τουρισμό με προσανατολισμό την διατήρηση θέσεων εργασίας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Τέλος, πεποίθηση όλων των παρευρισκομένων είναι ότι, τόσο η τουριστική όσο και η γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της Πελοποννήσου εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων στην αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και στην αξιοποίηση πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αποτελέσουν την μήτρα συνεργατισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό φορέων του δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Leave a Reply