ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δικαιούχοι, κριτήρια και προθεσμίες για υπαγωγή σε βιολογικές καλλιέργειες με οικονομικά οφέλη!

0

Λήγει την επόμενη Τετάρτη στις 22 του μηνός η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των υποψήφιων δικαιούχων για συμμετοχή τους στο Μέτρο που αφορά στις βιολογικές καλλιέργειες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και υφιστάμενοι, που έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίηση και νεοεισερχόμενοι.
Δικαιούχοι του μέτρου, μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώ τα αγροτεμάχια για να είναι επιλέξιμα για το μέτρο πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  • Αρχικά, να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016.
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
  • Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου – βοσκοτόπου να ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες και
  • όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα ανά στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων ανά στρέμμα, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος)
Ελαιοκομία67,9
Σταφίδα71,9
Επιτραπέζια σταφύλια90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα84,5
Μηλοειδή64,4
Πυρηνόκαρπα90,0
Εσπεριδοειδή34,5
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος56,3
Χειμερινά σιτηρά12,2
Ρύζι37,1
Μηδική , τριφύλλι58,5
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή43,0
Όσπρια45,6
Βαμβάκι49,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και

άλλες αροτραίες καλλιέργειες

52,9
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά60,0
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/στρ./έτος)

Ελαιοκομία50,5
Σταφίδα63,6
Επιτραπέζια σταφύλια90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα65,7
Μηλοειδή53,2
Πυρηνόκαρπα90,0
Εσπεριδοειδή33,4
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος54,4
Χειμερινά σιτηρά12,0
Ρύζι44,6
Μηδική, τριφύλλι57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή49,1
Όσπρια49,1
Βαμβάκι51,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες49,3
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά60,0

 

 

85 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Accessibility
ΚΛΕΙΣΙΜΟ