ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκύκλιος -οδηγός για σωστή υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 στη Διαύγεια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για σωστή διεκπεραίωση διαδικασιών του ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣΔΕ 2017) αποτελεί η εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο Διαύγεια, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών του ΥπΑΑΤ, Αθανάσιος Καπρέλης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης (15 Μαΐου 2017), μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
Με τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση ή το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο αν οι τροποποιήσεις έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.
«Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη. Εάν οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την Τετάρτη 31 Μαΐου και μέχρι Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων. Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες», αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

Leave a Reply