ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε ποιες περιπτώσεις οι αγρότες δικαιούνται μειωμένη τιμή ρεύματος για τα αρδευτικά τους

0

ΣΥΜΦΩΝΑ με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς με ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωμα ηλεκτροδότησής τους με μειωμένη τιμή ρεύματος ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής

Με βάση την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β), για τις ήδη ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι Υπηρεσίες σας θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιημένου ή τροποποιημένου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου παραγωγού, εφόσον σας κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που σας έχουν υποβάλει αιτήματα για την έκδοση επικαιροποιημένων/τροποποιημένων ∆ελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχετε προλάβει να τα συντάξετε εντός διμήνου, υποχρεούστε να κοινοποιείτε τις αιτήσεις που έχετε για έκδοση στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 5, υποπαράγραφος αα).

Στο Παράρτημα VIII της παραπάνω ΚΥΑ υπάρχει υπόδειγμα Αίτησης-∆ήλωσης, την οποία καλείται να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός μετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος ή της τροποποίησης αυτής, προκειμένου να εκδώσετε τα «επικαιροποιημένα ή τροποποιημένα» ∆ελτία Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων.

Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σημαντικές αλλαγές του προηγούμενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, παρακαλείστε όπως συντάσσετε τροποποιημένο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυμεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.

Leave a Reply