ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

0

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη, 7 Ιουνίου και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού) του έργου «Τροποποιήσεις – Προσθήκες υποδομών Χ.Ζ. λιμένα Καλαμάτας» και επί της από 25/4/2017 ενστάσεως της αναδόχου του έργου εταιρείας Ικτίνος Α.Ε. κατά του 2ου Α.Π.Ε. του έργου, όπως υπογράφηκε με επιφύλαξη από αυτήν την 10/4/2017 (αρ. Πρωτ. Δ. Καλαμάτας 17686/25-4-2017)
  2. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης του έργου: «Επισκευή – αναδιαμόρφωση συντριβανιών αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας» – Έγκριση μελέτης – Έγκριση ενέργειας – Διάθεση πίστωσης
  3. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα Λιμενικής Αρχής
  4. Αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας χώρων Λιμενικού Καταστήματος – Έγκριση ενέργειας – Διάθεση πίστωσης
  5. Αποδέσμευση ποσού από ΚΑΕ 10.6261.06, προϋπολογισμού ΔΛΤΚ, οικ. έτους 2017
  6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΠΕΤΖΗΣ Ο.Ε. για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας
  7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας
  8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για παραχώρηση χερσαίου χώρου νότια του «Πανελληνίου»
  9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημητρόπουλου Κωνσταντίνου για παραχώρηση χερσαίου χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, για το 2017
  10. Λήψη απόφασης για τον τρόπο ελεύθερης διέλευσης οχημάτων στον προλιμένα Καλαμάτας
  11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση- απομάκρυνση του Φ/Γ SIMONE από το λιμάνι της Καλαμάτας.

Leave a Reply