ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσλήψεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

0

Στην πρόσληψη 2 εργατών αποθήκης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις δύο θέσεις, με συνολικό χρόνο απασχόλησης έως 60 ημερομίσθια, είναι από αύριο Τετάρτη  14 Ιουνίου έως και την Κυριακή 18  του μήνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή  Κοινότητα
  4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών πρέπει ακόμα να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
  1. 5. Πιστοποιητικά απόδειξης Εμπειρίας (Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε που έχουν εργαστεί).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2761022958 (Σπυριδούλα Μπέσσα)

 

Leave a Reply