ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαμός με την ημερομηνία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών δημόσιων έργων!

0

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ…

Σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία και απώλεια θέσεων εργασίας, εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδας Κώστας Αγοραστός, ότι θα επιφέρει η αιφνιδιαστική, όπως τη χαρακτηρίζει, μετατόπιση της ημερομηνίας έναρξης των δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η προθεσμία ήταν να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου και τελικά, ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου, με τον κ. Αγοραστό να επισημαίνει πως αρκετά δημόσια έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ζητά να ξεκινήσει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου, όπως προέβλεπε ο Νόμος και να αρχίσουν τότε, οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται Δήμοι και Περιφέρειες. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προειδοποιεί ότι στην αντίθετη περίπτωση και για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί κανένα έργο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ… ΑΛΛΑΓΗ!

«Ήδη, λόγω της νέας, αιφνιδιαστικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, δημόσια έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, γεγονός που προκαλεί  σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία και απώλεια θέσεων εργασίας», επισημαίνει ο κ. Αγοραστός, ο οποίος υπενθυμίζει πως ως ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής, είχε οριστεί η 18η Απριλίου 2017 και πως με τροποποίηση στο Νόμο, αυτή,  μετατοπίστηκε για την 20η Οκτωβρίου, με το αιτιολογικό ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος για να δοκιμαστεί το σύστημα καθώς και να διαπιστευτούν και να εκπαιδευτούν επαρκώς στην εφαρμογή του οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων. «Στις 25 Ιουλίου, με νέα διάταξη στο Νόμο, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία έναρξης, η 25ηΙουλίου 2017, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και κυρίως χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια, με αποτέλεσμα να έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τεύχη δημοπράτησης δημοσίων έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα, τα οποία πρέπει τώρα να συνταχθούν εκ νέου και να δοθούν νέες εγκρίσεις στις διακηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή και τη διαχειριστική αρχή», δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, που αιτιολογεί γιατί πρέπει να επανέλθει η ημερομηνία της 20ης Οκτωβρίου, καθώς πρέπει να ακολουθηθούν μια σειρά από διαδικασίες.

  • Η δημιουργία ηλεκτρονικής, αξιόπιστης κεντρικής πλατφόρμας, (η οποία πρέπει να δοκιμαστεί έγκαιρα για μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων).
  • Η διαπίστευση και κατάρτιση με σεμινάρια των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.
  • Η σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  • Η σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης και η χορήγηση νέων εγκρίσεων.
  • Η λειτουργία αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

«Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρο ότι για τουλάχιστον τέσσερις μήνες δεν θα δημοπρατηθεί κανένα έργο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας», προειδοποιεί καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Leave a Reply