ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση από ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Δημοσιεύτηκε το μέτρο «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»

0

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας  έγινε γνωστό ότι δημοσιεύτηκαν τα Μέτρα 1.1, 2.1 και 2.3 αντίστοιχα τα οποία αφορούν αναλυτικά:

Μέτρο 6.1.10 : «Οριστική  παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»

           Αφορά την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών.

Δικαιούχοι-Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα έτος, αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους, επαγγελματίες αλιείς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια και καταχωρημένα στο ΕΑΜ-ΚΑΜ.
 • Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή και παραγάδια
 • Να φέρουν μηχανή
 • Κατά την ημερομηνία της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα(10) έτη από το έτος έναρξης των πλόων
 • Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’έτος στην διάρκεια των 2 προηγουμένων της αίτησης ετών
 • Να έχουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013
 • Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών
 • Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει-λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ιστοσελίδα aposyrsi.aleia.gr

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 09-11-2017 και ώρα 10.00

– Ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 04-12-2017 και ώρα 15.00

 

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείται να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της υπηρεσίας μας στα γραφεία Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία 1ος όροφος και στο τηλ. 2761022958.

 

Leave a Reply