ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεγαλώνει ο κουμπαράς του ΕΣΠΑγια νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις!

0

Σε αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού για δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, κατά 44 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε τις προηγούμενες μέρες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Έτσι, ο αρχικός προϋπολογισμός των 72 εκατ. ευρώ θα ανέλθει, πλέον, στα 116,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα φτάσουν τους 2.599 από 1.073.

Η δράση αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και απευθύνεται σε ανέργους και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή συνεργασίες/ενώσεις αυτών (μεταξύ άλλων και σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις), προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

ΠΟΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 15.000-60.000 ευρώ, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών, για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου 2016. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μισθωτή εργασία» δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημά τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κ.ά.).
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.).
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας).
 • Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας.
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κατά 80 εκατ. ευρώ αυξάνεται, για δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο (η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όπου ο αρχικός προϋπολογισμός των 110 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στα 120 εκατ. ευρώ), ο προϋπολογισμός της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Από αυτή την αύξηση αναμένεται να ωφεληθούν ακόμα 1.769 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ανέλθουν συνολικά στις 6.181, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 64,5% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον τομέα της αγροδιατροφής (μεταξύ των οκτώ στρατηγικών τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ). Ο προϋπολογισμός που επιχορηγείται πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 15.000 ευρώ και μέχρι το ύψος του κύκλου εργασιών του 2015 ή το ποσό των 200.000 ευρώ, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών για τη χρονιά αυτή ήταν μεγαλύτερος των 200.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός.
 • Άυλες δαπάνες.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό μέχρι 24.000 ευρώ-12.000 ευρώ μέχρι δύο Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% μέχρι το ποσοστό του 50% στην περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το διάστημα υλοποίησης των επιλέξιμων επενδύσεων ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής απόφασης υπαγωγής στη δράση.

Σημειώνεται ότι, στο μεταξύ, άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών των δικαιούχων, με τους σχετικούς κωδικούς που έχουν δοθεί στους δικαιούχους, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης στο www.ependyseis.gr/mis/.

 

Leave a Reply