ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ερωτήματα Χουντή και οι απαντήσεις του Επιτρόπου για την ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

0

xoynthsΤο θέμα της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» έθεσε στον αρμόδιο επίτροπο ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Νίκος Χουντής απευθύνοντας τρία ερωτήματα και συγκεκριμένα:

  1. Με ποια διαδικασία καταχωρήθηκε ο όρος KALAMATA ως συνώνυμο του όρου KALAMON στη λίστα FRUMATIS, αυθημερόν της ΥΑ, χωρίς καν αυτή να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ;
  2. Γιατί, 9 μήνες μετά, ο όρος KALAMATA δεν έχει απαλειφθεί από τη FRUMATIS, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4460/30-12-2016;
  3. Ενημερώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για την αλλαγή αυτή;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Κομισιόν απάντησε:

  1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, την καταχώριση ποικιλίας στο μητρώο ποικιλιών οπωροφόρων φυτών[1]. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή κοινό κατάλογο των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στα μητρώα ποικιλιών των κρατών μελών, που αποκαλείται Πληροφοριακό σύστημα σχετικά με το αναπαραγωγικό υλικό οπωροφόρων (FRUMATIS)[2].
  1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, για τυχόν μεταβολές στα οικεία μητρώα ποικιλιών, και στη συνέχεια επικαιροποιούνται οι πληροφορίες του FRUMATIS.
  1. Οι ελληνικές αρμόδιες αρχές υπέβαλαν το εθνικό τους μητρώο ποικιλιών στο FRUMATIS σύμφωνα με τους νέους ενωσιακούς κανόνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2014/97/ΕΕ, τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ωστόσο, δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη συνακόλουθη απάλειψη της ονομασίας «Καλαμάτα» από το μητρώο τους. Όταν η Επιτροπή ενημερώθηκε, απέστειλε επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρμόδιες αρχές ζητώντας τους να απαλείψουν την ονομασία «Καλαμάτα» από το εθνικό τους μητρώο ποικιλιών. Η Επιτροπή, αφού λάβει το τροποποιημένο μητρώο ποικιλιών, θα επικαιροποιήσει το FRUMATIS.

[1]     Εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών (ΕΕ L 298 της 16.10.2014, σ. 16).

[2]     https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

Leave a Reply