ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πολλοί οι «κίνδυνοι» από τον εξωδικαστικό διακανονισμό των χρεών επιχειρήσεων…

0

EΣΕΕ και φοροτεχνικοί εκτιμούν ότι οι περισσότεροι θα αποκλειστούν

Ανοιχτή, είναι πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του απλοποιημένου εξωδικαστικού διακανονισμού επιχειρήσεων, για χρέη προς το δημόσιο από 20 έως και 50 χιλ. ευρώ. Βέβαια, λόγω της πολυπλοκότητας, οι περισσότεροι φαίνεται πως δεν θα μπορέσουν τελικά να υπαχθούν, με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίας και Επιχειρηματικότητες (ΕΣΕΕ) να εκτιμά πως οι 2 στους 3, δεν θα καταφέρουν να τύχουν των αποτελεσμάτων αυτής της  διαπραγμάτευσης -καθώς περί αυτού πρόκειται και όχι για ρύθμιση- η οποία έχει θα ως αποτέλεσμα τον διακανονισμό των χρεών μέχρι και το τέλος του 2016. Σε αντίθεση με τις παλιότερες ρυθμίσεις, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, απαιτεί αρκετά δικαιολογητικά, και συμβουλή από δικηγόρο, καθώς ο οφειλέτης, συναινεί να εγγραφούν υποθήκες σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όχι μόνο τα δικά του, αλλά και τυχόν συνοφειλετών, με τους κινδύνους ορατούς και μεγάλους. Όπως σημειώνει ο φοροτεχνικός, Δημήτρης Μπούχαλης, τα ακίνητα που θα είναι πια υποθηκευμένα, θα μπορεί να πλειστηριάζονται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος και η  οφειλή, πρέπει να είναι ασφαλισμένη υπέρ του Δημοσίου.

Ο… ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να δώσουν πραγματικό αγώνα, καθώς είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν περισσότερα από 20 δικαιολογητικά.

 1. Κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
 2. Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 4. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
 5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
 6. Κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
 7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
 8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
 9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
 10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.
 11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
 12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
 13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
 16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
 17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
 18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και
 21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.


ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως δεν μπορούν να υπαχθούν στο διακανονισμό, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές, αλλά αυτές, που πληρούν μια σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 • Αφενός κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, να είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα) προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του και
 • αφετέρου, οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20 χιλιάδων ευρώ.
 • Η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε:
 • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
 • θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
 • θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Leave a Reply