ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το ΤΕΙ Πελοποννήσου

0

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», με την επιφύλαξη δημοσίευσης του ΦΕΚ επανίδρυσης και σύμφωνα με το ν.4485/2017, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2018.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε 40 για το έτος 2018/2019, ενώ δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου 2018.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες της αγοράς, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στελέχη σε βιομηχανίες οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://e-mba.teipel.gr και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://e-mba.teipel.gr (ανακοίνωση «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στην επόμενη φάση οι υποψήφιοι θα κληθούν από την Γραμματεία να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και να συμμετάσχουν στην διαδικασία της Συνέντευξης:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (έντυπο ΠΜΣ)
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 4. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 5. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 7. Μία (1) φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από 4 Ιουνίου 2018 έως και 20 Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 20/7/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία των ΠΜΣ, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α’ και Β’ εξαμήνου είναι 1.200 ευρώ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.100 ευρώ.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 300€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.100 ευρώ.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google θα έχει πρόσβαση:

 • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
 • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
 • Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και απαντήσεις
 • Ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει καθορισμένη επικοινωνία (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή Meet της Google), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Για τον λόγο αυτό, από το σύνολο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, 2 μαθήματα θα εστιάζουν στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατευθύνσεις για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών. Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από 11 εβδομάδες μαθημάτων που αναλύονται ως εξής:

 • 4 εβδομαδιαία μαθήματα με αποκλειστική εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία
 • 2 εβδομαδιαία μαθήματα με καθέδρας διδασκαλία με στόχευση στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών
 • 5 εβδομαδιαία μαθήματα με καθέδρας διδασκαλία για τα οποία όμως παρέχεται πλήρες υλικό στις πλατφόρμες του προγράμματος

Η υποχρεωτική παρακολούθηση αφορά το 50% των εβδομαδιαίων μαθημάτων. Κατά συνέπεια, ένας φοιτητής που διαμένει μακριά από την έδρα του προγράμματος, με τα 4 εξ ‘αποστάσεως μαθήματα χρειάζεται να μετακινηθεί μόνο 2 φορές για να παρακολουθήσει δια ζώσης μαθήματα (προτείνεται να επιλέξει να παρακολουθήσει τα 2 ΜΕΠ).

Διεύθυνση ΠΜΣ

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΜΣ Ε-ΜΒΑ στη Διοίκηση και

στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό

για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Κτίριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

2ος όροφος, γραφείο 151

Αντικάλαμος, Καλαμάτα

Τ.Κ. 24100

Comments are closed.