ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 του Δήμου Καλαμάτας

0

Καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2019, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 38347/2018 των

Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/28-7-2018, τ. Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019» και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου. Μπορείτε να δείτε εδώ πίνακα ανακεφαλαίωσης, εδώ πίνακα εσόδων καιεδώ πίνακα εξόδων.
Το προσχέδιο υπεβλήθη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης (Αντιδήμαρχο Ανδρέα Καραγιάννη) και στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (το Δήμαρχο), για τις κατά νόμον ενέργειες.
Θα ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2019 διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.
Μπορείτε να δείτε  το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας έτους 2019,  εδώ

Comments are closed.