fbpx

Ρυθμίζονται ευνοϊκά οι οφειλές σε Δήμους μέχρι και 100 δόσεις!

0

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυαναμενόμενο πολυνομονομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ υπό τον τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 140 άρθρα με ρυθμίσεις για όλα τα θέματα της Αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους μέχρι και 100 δόσεις!

Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, όπου θα κληθούν οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

-Στο Α΄ ΜΕΡΟΣ (πρώτα 14 άρθρα) ρυθμίσεις για θέματα ΔΕΥΑ.

-Στο Β΄ ΜΕΡΟΣ (άρθρα από 15 έως 140) ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων τους.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν:

 • Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
 • Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
 • Την  χορήγηση του επίδοματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
 • Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Με Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα
 • Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
  Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015
 • Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
 • –Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών
 • Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
 • Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Επίσης καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα όπως: 

 • Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» στους ΟΤΑ
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού
 • Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
 • Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
 • Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
 • Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους σε έως και 100 δόσεις, ενώ οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος τού υπό ψήφιση νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Συγκεκριμένα:

 • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
 • αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
 • αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
 • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
 • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Επίσης, στο νομοσχέδιο καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα στους δήμους να εισπράττουν ειδικούς φόρους, πρόστιμα, παράβολα και οποιαδήποτε άλλη οφειλή με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών και χρήση τερματικών για πιστωτικές κάρτες.

Share.