fbpx

Μεταπτυχιακό για την «Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου» από το ΤΕΙ

0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανακοινώνει την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

Το Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση με σκοπό την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση επιστημόνων, που θα ήθελαν να εξειδικευτούν σε αντικείμενα του ελαιοκομικού τομέα.

Απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ, με σπουδές που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, καθώς και την παραγωγή και την τεχνολογία του καρπού της ελιάς, του ελαιολάδου αλλά και γενικότερα των τροφίμων, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιτραπέζια ελιά το ελαιόλαδο την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ είναι τρία (3) εξάμηνα και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου / Master οf Science (M.Sc) in Technology and Quality of Οlives and Olive Oil».

 

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., κριτήρια και διαδικασία επιλογής τους:

 

1.Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  1. Προϋπόθεση για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούν:

α) ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του έξι (6,00),

β) η γνώση, επιπέδου τουλάχιστον Β2, της αγγλικής γλώσσας, πέραν της ελληνικής που είναι η γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

  1. Το Π.Μ.Σ. δέχεται, μετά από επιλογή, πτυχιούχους από όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας, της Οικονομίας και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Ενδεικτικά, δεκτοί θα γίνονται πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών κ.λπ. χωρίς να αποκλείονται άλλοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

  1. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ανά κύκλο λειτουργίας ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

5.Ο αριθμός εισακτέων συμπεριλαμβάνει έως 30% εισακτέους χωρίς τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 και άλλες συναφείς διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και με την υπουργική απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 3387/10-08-2018).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας και να την προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

(α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.tetro.teikal.gr).

(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).

(γ) Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).

(δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

(ε) Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.

(στ) Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας.

(ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο.

(η) Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

(θ) Μία (1) φωτογραφία.

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά για υποψηφίους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή να υποβληθούν αυτό-προσώπως στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων/ΠΜΣ- ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα 24100 .

Χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από: Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Τα Μαθήματα έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσουν την 12η Μαρτίου 2019 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε τετράωρη απογευματινή βάση (16η -20ή).

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

  1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσεως και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  3. Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων, με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο δημοσιευμένο κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4714/22.10.2018)

Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών της συγκρότησης και προσωπικότητάς του, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών γνωστικών ελλείψεών του, που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λπ.

Share.