ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: airbnb

ΕΛΛΑΔΑ airbnb
0

Από 1η-1-2018 θα τεθεί σε ισχύ η επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb.