ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει παρανομίες στη διαχείριση των απορριμμάτων της Καλαμάτας στον Ταΰγετο!

0

Του Παναγιώτη Αλούπη
Δημοτικού Συμβούλου Καλαμάτας

aloyphs

Επιχειρώ σήμερα μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση της σημαντικής και επίκαιρης σύμβασης «Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό σύστημα διαχωρισμού – κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος – αξιοποίηση ανακυκλώσιμων» και αυτό διότι η μέχρι τώρα εμπειρία μας έχει δείξει ότι συμβάσεις απορριμμάτων που υλοποίει η Δημοτική Αρχή, συνδυάζουν την προκλητική περιφρόνηση του περιβάλλοντος(συνεχής και αδιάκοπη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με βαριά μέταλλα κ.λπ. Βλέπε Μελέτη Σιγγελίδη) , των χρημάτων των Καλαματιανών(παράνομη καταβολή περί τα 3.500.000 ευρώ την τελευταία διετία) και συνοδεύονται από πλήθος παράνομων ενεργειών(παράνομη ανάθεση περί τα 2.000.000 ευρώ, ποδηγετημένους διεθνείς διαγωνισμούς, κ.λπ. ).
Επιπροσθέτως είναι άξιο απορίας μια σύμβαση με τόσο σημαντικό αντικείμενο οικονομικό 5.000.000 ευρώ και περιβαλλοντολογικό με τις γνωστές αναφορές τόσων ετών ΜΟΛΑΚ, Φολόη, Μαραθόλακα  να κινείται βουβά και θολά και ένα θέμα απλό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας  όπως οι σταθμοί μεταφόρτωσης να σηκώνει τόση σκόνη.
Από τα τεύχη δημοπράτησης της προτεινομένης νέας σύμβασης(μετά από δύο και πλέον αναμορφώσεις και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις εμπλοκές με προδικαστική προσφυγή του Ν.3886/2010 άρθρο 4 παρ.1 έως ότου καταλήξουμε στα τεύχη δημοπράτησης της τελευταίας διακήρυξης) έχουν αφαιρεθεί ασφαλιστικές δικλίδες πού περιελάμβανε η προηγουμένη, η οποία και αυτή απεδείχθη ανεπαρκής στην προστασία του Δημοσίου συμφέροντος, αποδεικτικά στοιχεία θα κατατεθούν άμεσα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για το σύνολο των παρανόμων ενεργειών ενδεικτικά όμως αναφέρονται στο υπόμνημα που ακολουθεί ως τεκμηρίωση των ισχυρισμών μου:
Τα αποτελέσματα αυτών των παράνομων και επιλεκτικών ανοχών της Δημοτικής Αρχής καταγράφονται στο σύνολο περίπου των εγγράφων της Ομάδας Επίβλεψης Έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων Μαραθόλακας, αποτυπώνουν πλήρως στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Μαραθόλακα που μετά το έργο αποκατάστασης έχει μετατραπεί σε μία τεράστια χωματερή (Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ.) όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες λήψης  10.10.2016 και 15.11.2016 και φαίνονται σκόρπια απορρίμματα, οργανικό, υπόλειμμα κ.λπ. κατά παράβαση της Μ.Π.Ε., χωρίς την οιονδήποτε πρόβλεψη για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πίστευα ότι η Μελέτη α. α. 10/2016 «Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας…»  όπως και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας να αποτελούσε σοβαρή τεχνοοικονομική μελέτη, να μεταφέρει ακριβή στοιχεία που έχουν εξαχθεί από την μέχρι τώρα δική μας πραγματικότητα  στην διαχείριση  των απορριμμάτων(;;;;;;), κάτι το οποίο απουσιάζει και από την παρούσα. Αντιθέτως αναφορές και εδάφια προηγουμένης Μελέτης που διευκόλυνε να εντοπίσουμε σκληρές πραγματικότητες  και να τεκμηριώσουμε κακουργηματικές πράξεις και παραλήψεις που αναφέρονται στην κατωτέρω συνοπτική ανάλυση(Υπόμνημα) έχουν τεχνηέντως απαλειφθεί λες και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης είναι κείμενο –πρόταση φωτογραφική συγκεκριμένου αναδόχου.
Αναφέρω τις πλέον σημαντικές παραλήψεις ή μη βελτίωση συγκεκριμένων άρθρων προηγουμένης σύμβασης, όπου κατά την εφαρμογή προέκυψαν αδυναμίες εφαρμογής και απαιτήσεις βελτιώσεων, καθώς και ουσιαστικές αδυναμίες της προτεινομένης δημοπράτησης -σύμβασης:

  • Έχει αφαιρεθεί το Ισοζύγιο μεταξύ των εισερχομένων απορριμμάτων με τα εξερχόμενα προϊόντα της διαλογής(ανακυκλώσιμα, οργανικό, υπόλειμμα, κ.λπ.).
  • Αοριστία και μη ανάλυσης τιμής με αδυναμία τεκμηριωμένης παρακράτησης χρημάτων για εργασίες που δεν εκτελούνται και συγκεκριμένα η κομποστοποίηση που αποτελεί την βασική και ουσιαστική ενέργεια της επεξεργασίας.
  • Η αδυναμία εφαρμογής της διάταξης της κομποστοποίησης στην υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση του παραχωρημένου οικοπέδου δια την επεξεργασία των απορριμμάτων.
  • Η δυνατότητα του εργολάβου να διαφοροποίηση την απαιτουμένη ΑΕΠΟ σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της κατακυρωτικής απόφασης.
  • Η εν γένει αοριστία σε σημαντικά θέματα των τευχών δημοπράτησης κ.λπ..

Η ανοχή και η συνύπαρξη αυτή της Δημοτικής Αρχής σε όλες αυτές τις κακουργηματικές ενέργειες γίνεται στην λογική της επικαιροποιήσης του εκβιασμού για την συνέχιση αυτής της ανομίας και όχι για να μην γίνει η Καλαμάτα Πύργος, όπως συχνά αναφέρει ο δήμαρχος.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αναφορές και εμπειρίες μου που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες συμβάσεις και πλείστα εξ αυτών καταγράφονται στα έγγραφα  της Ομάδας Επίβλεψης Έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων Μαραθόλακας , οι  οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί καθιστώντας ενήμερη πλέον του ενός έτους την Δημοτική Αρχή, αναφέρονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης των ισχυρισμών μου.

  • Την παράνομη καταβολή από την Δημοτική Αρχή με την σύμβαση 67225/2014(7ΦΟΦΩΕΕ-9ΝΒ) για διαχείριση 28.492,68 tn όταν από τα επίσημα έγγραφα (Πρακτικό κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης, της ομάδας επίβλεψης, της αναδόχου εταιρείας ECOWASTE, του Πανεπιστημίου Αιγαίου) προκύπτει διαχείριση 6.694,84 tn ήτοι:

παράνομη καταβολή: (28.492,68 tn-6.694,84 tn)x65,40892  €/ tn = 1.425.773,17€

  • Την παράνομη χαριστική υπέρ του αναδόχου τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης και ουσιαστικά απευθείας ανάθεση, με την νέα σύμβαση 57155/25.11.2015(6ΙΜ7ΩΕΕ-Ζ7Τ) διαφοροποιώντας ουσιαστικούς όρους της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, συγκεκριμένα διαφοροποιώντας το φυσικό αντικείμενο (υπόλειμμα, υποχρεώσεις αναδόχου, κ.λπ.) και παράνομα(Π.Δ. 28/80) την ονομάζει επέκταση καθιστώντας όλες τις καταβολές παράνομες και αξιόποινες:

Σύνολο παρανόμως καταβληθέντων χρημάτων περί τα 1.993.524,90 €(τα προβλεπόμενα στην σύμβαση).

  • Την καταγγελία της σύμβασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον ανάδοχο στην αποδεδειγμένα αμαρτωλή σύμβαση, παραβιάζοντας όρο της σύμβασης(Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή  3) όπου προβλέπεται ότι: «Ο ανάδοχος για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου και την επίβλεψη όλης της διαδικασίας επεξεργασίας θα πρέπει να συνεργάζεται με επίσημο φορέα ο οποίος διαθέτει ανάλογη εμπειρία».
  • Ανοχή και συνέργεια της Δημοτικής Αρχής σε παράνομες πράξεις όπως:

Κατάφορες παραβιάσεις της σύμβασης από τον ανάδοχο αναφορικά με το υπόλειμμα.

Την παράνομη καταβολή χρημάτων χωρίς την εκ της συμβάσεως υποχρέωση για έλεγχο ισοζυγιών εισερχομένων απορριμμάτων –εξερχομένων παραγώγων ποσοτήτων.
Την ανεπάρκεια του εγκατεστημένου εξοπλισμού(το σύνολο περίπου αντικατεστάθη στο τέλος της διετίας δηλ. ο ανάδοχος από χρήματα της πλημμελούς εργασίας του αντικατέστησε τον αρχικό εξοπλισμό τον απαραίτητο για την λειτουργία της εγκατάστασης).
Την μη εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειοδοτήσεων από την κείμενη νομοθεσία για την νόμιμη λειτουργία του συνόλου του έργου, κ.λπ..
Δεν έχουν χορηγηθεί έγγραφα που έχουν ζητηθεί με εισαγγελική εντολή με την υπ. αρ. 5009/ 05.02.2016 αιτήσει μου εδάφιον 3. (Να με ενημερώσετε εγγράφως για την ακριβή ποσότητα υπολείμματος που έχει απομακρυνθεί…).
Ουσιαστικά την ποδηγέτηση και την αλλοίωση της σύμβασης «επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων…» σε κάτι άλλο από ότι προβλέπετε στα τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης καθιστώντας ευνοϊκή για τον ανάδοχο εις βάρος του Δημοσίου συμφέροντος.

Leave a Reply